نشریه شماره 411 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع وابستهpage411-farsh-mashini به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع وابسته برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه، نشریه شماره 411 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه را دریافت کرد. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید